Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Jak przyłączyć się do sieci


JAK PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WOD.-KAN.

ABY PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WOD.-KAN. NALEŻY:

1.   Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. Formularz można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie przy ul. Jasielskiej 25 lub jest dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej (pobierz formularz).

2.   Do wniosku należy załączyć

– kopie aktu notarialnego do dysponowania daną nieruchomością,

– kopie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych obejmującą przedmiotową działkę wraz z sąsiadującymi,

3.   Złożyć wniosek wraz z załącznikami w GPGK Sp. z o.o lub przesłać pocztą na adres Spółki.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o,  ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

Warunki techniczne zostaną wydane przez GPGK Sp z o.o. w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Spółki).

Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan, należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego.

Projekt budowlany
przyłącza powinien zawierać:

a) część opisową:
– opis techniczny
– aktualne warunki techniczne wydane przez gestora sieci oraz właściciela lub zarządzającego terenem, na którym zlokalizowana jest sieć wod-kan
– aktualną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
– określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działek), po których będzie przebiegało przyłącze wod-kan
– zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza
– inne dokumenty wymienione w Prawie Budowlanym

b) część rysunkową:
dla przyłącza wody:
– mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody
– rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją wodomierza
– profil przyłącza wodociągowego
– ewentualne inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza
dla przyłącza kanalizacji sanitarnej:
– mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza
– profil kanalizacji
– rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej
– inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza

Następnie, z gotowym projektem w dwóch egzemplarzach, należy zgłosić się ponownie do GPGK Sp. z o.o. w celu uzgodnienia projektu budowlanego.

4.   Powiadomienie o rozpoczęciu robót.

Inwestor bądź Wykonawca powiadamia GPGK Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia robót nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia – poprzez złożenie do Biura Obsługi Klienta „Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót wod-kan.”.  Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót wod – kan jest jednocześnie zleceniem na wykonanie włączenia do sieci gminnej. Inwestor powiadamia GPGK o terminie zakończenia prac składając równocześnie „WNIOSEK O ODBIÓR TECHNICZNY – PRZYŁĄCZA Wodociągowego- Kanalizacyjnego”. Tuż po złożeniu wniosku przedstawiciele GPGK ustalają dzień i godzinę odbioru przyłącza. Równocześnie przyszły odbiorca usług składa do Biura Obsługi Klienta w siedzibie GPGK „Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków”. Druki można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta (BOK) w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. lub możliwe jest ich pobranie ze strony internetowej www.gpgk.pl  w zakładce BOK Druki do pobrania: Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót wod-kan., WNIOSEK O ODBIÓR TECHNICZNY – PRZYŁĄCZA Wodociągowego- Kanalizacyjnego  oraz WNIOSEK o zawarcie umowy wod-kan.

5.   Budowa przyłącza.

Po otrzymaniu uzgodnienia projektu budowlanego, należy pozyskać wykonawcę z odpowiednimi uprawnieniami, który wykona prace budowlane oraz wypełnić zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót wod-kan – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w GPGK.

6.   Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca po zakończeniu robót, sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, gotowe do odbioru przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne (w stanie odkrytym, bez połączenia z siecią gminną) zgłasza do GPGK Sp. z o.o. do odbioru. Następnie wykonawca, inwestor i przedstawiciel GPGK Sp. z o.o. spisują protokół odbioru technicznego (wykonawca lub inwestor powinien dostarczyć do GPGK Sp. z o.o. kompletną, powykonawczą dokumentację techniczną).

7.   Podpisanie umowy na dostawę wody lub/i odbiór ścieków.

Formalności związane z podpisaniem umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków należy załatwić w biurze GPGK Sp. z o.o. Umowa ta zawierana jest pomiędzy właścicielem posesji, a GPGK Sp. z o.o. Uruchomienie przyłącza nastąpi po podpisaniu umowy.

8.   Formularze umów dostępne tutaj:

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ ;

UMOWA O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ;

Załączniki:

OŚWIADCZENIE do umowy o dostarczanie wody odprowadzanie ścieków;

OŚWIADCZENIE o ilości osób faktycznie zamieszkałych stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za dostarczanie wody odprowadzanie ścieków.