Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Władze spółki


WŁADZE SPÓŁKI

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW :
Wójt Gminy Nowy Żmigród

RADA NADZORCZA :

1. Jan Pyzik – przewodniczący RN
2. Tomasz Czeszyk – sekretarz RN
3. Justyna Zając – członek RN

ZARZĄD:
Prezes: Radosław Czyrkiewicz

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,

 • określenie ilości, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości ich wynagradzania,

 • decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,

 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

 • emisja obligacji, podejmowanie postanowień co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,

 • tworzenie funduszy celowych,

 • nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,

 • ustalanie wynagradzania Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej,

 • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,

 • zmiana umowy Spółki,

 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

 • połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej,

 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,

 • inne sprawy zgłoszone do rozpatrzenia na Zgromadzeniu Wspólników, nie należące do kompetencji innych organów Spółki.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
 • coroczne badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli,
 • stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udziale Zarządowi Spółki absolutorium,
 • nawiązywanie stosunków pracy z nowymi członkami Zarządu, ustalanie wynagradzanie dla Członków Zarządu za wyjątkiem Prezesa Zarządu, którego wynagrodzenie ustala Zgromadzenie Wspólników,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów między Zarządem, a wspólnikami,
 • zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 • zatwierdzanie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki oraz Zarządu Spółki,
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu
 • wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych.

KOMPETENCJE ZARZĄDU

 • do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawy lub umowy Spółki nie zastrzega dla innych organów.