Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Informacje o spółce


Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Żmigród.

Zgodnie z uchwałą nr XLIII/284/10 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 26 marca 2010 roku podstawowym zadaniem Spółki z o.o. jest prowadzenie obsługi mieszkańców Gminy Nowy Żmigród w zakresie poboru i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Nowym Żmigrodzie jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 100% udziałem Gminy Nowy Żmigród. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/011568/10/718 z dnia 29.09.2010 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366824.