Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Procedura likwidacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego


Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się tylko na pisemny wniosek właściciela nieruchomości.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis KW)

i informacje o stanie wodomierza, by rozliczyć ostatecznie należności z tytułu dostawy wody

i odprowadzania ścieków. Likwidacja przyłącza polega na zdemontowaniu instalacji, czyli fizycznej likwidacji podłączenia.

Ponowne korzystanie z usług możliwe jest tylko po spełnieniu przez Klienta warunków przewidzianych dla wykonania nowych podłączeń, tj. od uzyskania warunków technicznych aż do odbioru technicznego nowo-wybudowanego przyłącza.