Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

RODO w GPGK SP. Z O.O.


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Żmigrodzie, ul. Jasielska 25, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: inspektor.rodo.gpgk@interia.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją umowy, w tym obsługi klienta, świadczenia usług. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy oraz obsługi klienta, w ramach realizacji usług objętych umową. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy nowe procedury i wprowadziliśmy szereg istotnych zmian. Przeszkoliliśmy pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Podkreślamy, że w  stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie  ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia.

Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane  na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, nie tracą ważności.

Pytania  prosimy kierować na adres e-mail  gpgk.nz@interia.pl

RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W NOWYM ŻMIGRODZIE

Informacja o monitoringu