Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Zapytanie ofertowe – na dostawę wraz z montażem ogrodzenia panelowego


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wraz z montażem ogrodzenia panelowego

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Jasielska 25

38-230 Nowy Żmigród

NIP 6852304998

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dostawie wraz z montażem ogrodzenia panelowego.

SPECYFIKACJA:

Ogrodzenie:

Wokół terenu objętego inwestycją zaprojektowano ogrodzenia o wysokości 1,8m od poziomu terenu i długości 214m. Ogrodzenie z wypełnieniem panelami 3d, cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 zielony. Pod siatką wykonać podmurówkę betonową z belek betonowych prefabrykowanych. Lokalizację projektowanego ogrodzenia oraz miejsc usytuowania bram podano w części rysunkowej projektu.

Panel ogrodzeniowy 3D posiada następujące parametry:

szerokość 2500mm

wysokość 1530mm

średnica prętów poziomych 05mm

średnica prętów pionowych 05mm

wymiary oczek 50x200mm / 50x50mm

panele ogrodzeniowe i metalowe elementy montażowe ogrodzenia, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005).

Słupki pośrednie o przekroju poprzecznym RP60x40x2 i długości 2,30m w rozstawie, co 2,5m zamontowane w fundamentach betonowych w gruncie o średnicy około 30cm i głębokości 70cm. Powierzchnia słupka stalowego ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005).

Słupki narożne o przekroju poprzecznym RP60x60x2 i długości 2,30m w rozstawie, co 2,5m o wysokości 230 cm, zamontowane w fundamentach betonowych w gruncie o średnicy około 30cm i głębokości 120cm. Powierzchnia słupka stalowego ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005).

Każdy słupek jest wyposażony w kapturek, który chroni przed dostaniem wody do środka. Pomiędzy słupkami wykonać podmurówkę z elementów prefabrykowanych z betonu wibroprasowanego o wymiarach wys. 20cm, szer. min. 5,5cm; połączonych ze słupkiem za pomocą łącznika prefabrykowanego typu H.

Furtki i bramy:

1 szt. – furtka jednoskrzydłowa o szerokości 1,2m i wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia, o kierunku otwierania do wewnątrz, sposobem otwierania ręcznym, zamkiem zwykłym, klamką z szyldu standardowego, słupkami z przekroju min. RK80x80x3 o długości 2,4m zamontowanym w fundamencie w gruncie o średnicy około 30cm i głębokości 120cm. Wypełnienie furtki stanowi panel jak w ogrodzeniu lub wypełnienie z profili metalowych w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Powierzchnia furtki ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005).

1 szt. – brama dwuskrzydłowa o szerokości całkowitej min. 4,0m i wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia, o kierunku otwierania do wewnątrz posesji, sposobem otwierania ręcznym, zamkiem z wkładką patentową, klamką z szyldu standardowego, ryglem, słupkami z przekroju min. RK80x80x3 o długości 2,4m zamontowanym w fundamencie w gruncie o średnicy około 30cm i głębokości 120cm. Wypełnienie bramy stanowi panel jak w ogrodzeniu lub wypełnienie z profili metalowych w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Powierzchnia bramy ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005).

Należy rozważyć dwa warianty bramy. Wariant drugi: brama przesuwna otwierana i zamykana z wykorzystaniem pilota. Ilość pilotów 6.

4. Okres gwarancji: 5 lat

5. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia 29.06.2018r.

6. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe, w formie ogłoszenia.

7. Kryteria oceny ofert i sposób punktacji ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania.

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną – na adres gpgk.nz@interia.pl w temacie wiadomości wpisując ,, Dostawa wraz z montażem ogrodzenia panelowego ” osobiście w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie lub drogą pocztową – na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród do dnia 17.05.2018r.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent przygotuje ofertę na własnym formularzu.

10. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I PODPISANIE UMOWY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty.

2. Postępowanie może być unieważnione lub odwołane w każdym czasie, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.

  1. DODATKOWE INFORMACJE

    Dodatkowych informacji udziela Pan Radosław Czyrkiewicz pod numerem telefonu 53054476

Załączniki:

1. Część rysunkowa projektu.

zapytanie ogrodzenie panelowe

Część rysunkowa

rys-1D