Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Zapytanie ofertowe – na dostawę wraz z montażem wagi samochodowej na fundamencie od 400kg do 50000kg


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wraz z montażem wagi samochodowej na fundamencie od 400kg do 50000kg

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Jasielska 25

38-230 Nowy Żmigród

NIP 6852304998

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dostawie wraz z montażem wagi samochodowej na fundamencie od 400kg do 50000kg.

SPECYFIKACJA:

Waga samochodowa na fundamencie

1. Opis i przeznaczenie

Waga najazdowa samochodowa elektroniczna stalowo betonowa 50 ton, będzie przeznaczona do pomiaru masy pojazdów od 400kg do 50000kg. Waga składa się z pomostu ważącego posadowionego na sześciu czujnikach tensometrycznych oraz wyposażenia elektronicznego. Działka odczytowa wagi e=20kg, natomiast minimalne obciążenie, poniżej którego nie powinno się dokonywać ważenia to Min=400kg.

2. Parametry techniczno użytkowe

Wymiary: 14m x 3m

3. Parametry techniczne wagi ( Np. model Rhewa 82)

nośność Max = 50 000 kg

nośność Min = 400 kg

działka odczytowa i legalizacyjna: e = 20 kg

tarowana automatycznie w całym zakresie

pomost stalowo-betonowy o wymiarach: 14x3x0,30m

dokładność – III klasa OIML do rozliczeń handlowych zgodna z wymogami Głównego Urzędu Miar

terminal wagowy umożliwiający podłączenie drukarki, programu wagowego oraz wyświetlacza zewnętrznego wielkogabarytowego

dodatkowy wyświetlacz zewnętrzny

komputerowy program wagowy

czujniki tensometryczne wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające stopień szczelności IP 68 – 6 szt.

Program wagowy:

zgodny z ustawą z grudnia 2012 roku o odpadach. Posiadający również aktualne wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z grudnia 2014 roku. W programie zawiera m.in.:

aktualny katalog odpadów, metod odzysku i unieszkodliwienia

karty ewidencji odpadów

kartę przekazania odpadów

zbiorczą kartę przekazania odpadów

raporty po KPO

moduł gospodarki odpadami

moduł obsługi zanieczyszczeń

moduł obsługi podziału ważeń

moduł obsługi faktur

moduł obsługi magazynu

moduł zarządzania umowami/limitami

katalog odpadów, metod odzysku i unieszkodliwiania

karty ewidencji odpadów (KEO)

karty przekazania odpadów (KPO)

4. Budowa wagi

Część mechaniczna wagi składa się z pomostu ważącego, czujników tensometrycznych wraz z łożyskami zapewniającymi optymalne przeniesienie siły obciążenia i ochronę przed przeciążeniami. Pomost wagowy wykonany jest w postaci dwuczęściowej konstrukcji stalowo-betonowej. Nawierzchnia pomostu wagowego jest wyniesiona 300 mm ponad poziom terenu (waga najazdowa, wolno stojąca). Waga ustawiona jest na trzech gotowych prefabrykatach betonowych ułożonych na podsypce żwirowej (gr. 30-40cm), jako konstrukcja przenośna (nie jest związana na stałe z podłożem). Prefabrykaty stanowiące podłoże pod wagę ułożyć na jednakowym poziomie. Najazdy do wagi wykonane kostki brukowej. Pod wagą ułożyć nawierzchnię z kostrki brukowej ze spadkiem 2% w kierunku odwodnienia. Waga wyposażona będzie w boczne bariery ochronno-naprowadzające koła samochodów oraz tylną barierę zabezpieczającą przed zjechaniem z wagi. Stalowo-betonowy pomost wagi prefabrykowany w fabryce z antypoślizgową nawierzchnią zabezpieczoną przed warunkami atmosferycznymi. W tylnej części wagi należy zastosować betonową ścianę czołową.

5. Wymagania dodatkowe

Materiały budowlane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom

Wszelkie roboty budowlano – montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” ITB.

Przebieg robót powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowiązujących szczegółowych przepisów.

4. Okres gwarancji: 5 lat

5. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia 29.06.2018r.

6. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe, w formie ogłoszenia.

7. Kryteria oceny ofert i sposób punktacji ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania.

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną – na adres gpgk.nz@interia.pl w temacie wiadomości wpisując ,, Oferta na dostawę wraz z montażem wagi samochodowej na fundamencie od 400kg do 50000kg ” osobiście w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie lub drogą pocztową – na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród do dnia 17.05.2018r.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent przygotuje ofertę na własnym formularzu.

10. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I PODPISANIE UMOWY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty.

2. Postępowanie może być unieważnione lub odwołane w każdym czasie, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców

  1. DODATKOWE INFORMACJE

    Dodatkowych informacji udziela Pan Radosław Czyrkiewicz pod numerem telefonu 530544761

 

Zapytanie ofertowe waga samochodowa 50 ton

Zawiadomienie o wyborze oferty Waga samochodowa