Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

ZAPYTANIE OFERTOWE – na wykonanie wiaty stalowej parterowej jednonawowej na kontenery


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie wiaty stalowej parterowej jednonawowej na kontenery

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Jasielska 25

38-230 Nowy Żmigród

NIP 6852304998

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot Zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu zadaszenia stalowego typu wiata parterowa jednonawowa nad kontenerami na przygotowanym fundamencie.

SPECYFIKACJA:

Wiata na kontenery

1. Opis i przeznaczenie

Przedmiotem Zamówienia jest zadaszenie stalowe typu wiata parterowa jednonawowa nad kontenerami. W kontenerach będą składowane materiały niepalne tj.: szkło, metal, gruz budowlany, popioły.

Wiata ma kształt prostokąta o wymiarach w osiach słupów 9,9m x 7m i przekryta jest dachem dwuspadowym wykonanym z kratownic stalowych płaskich. Kratownice opierają się na słupach stalowych, zamocowanych sztywno w słupach fundamentowych. Rozstaw

ram wzdłuż wynosi 330 cm. Słupy żelbetowe zamocowano w stopach fundamentowych. Rozpiętość rygla wynosi 7m. Konstrukcja klasy 2.

Przed przystąpieniem do montażu należy zniwelować poziom posadowienia słupów poprzez zastosowanie blach wyrównujących oraz wyznaczyć osie geometryczne słupów przy pomocy teodolitu nanosząc je trwale na tych powierzchniach. Następnie zmontować dwie sąsiednie ramy stężone stężeniem typu „X” i oczepem, aby uzyskać sztywny wiązar. Po ustawieniu kolejnych ram łączyć je należy belkami oczepowymi dla zwiększenia stateczności montowanego układu.

2. Parametry techniczno użytkowe

2.1. Powierzchnia zabudowy – 72,13 m2

2.2. Kubatura brutto – 375 m3

2.3. Gabaryty obiektu

Wysokość w kalenicy – 6,03m

Szerokość x Długość 10,09m x 7,15m

Kąt nachylenia dachu – 25 deg

Przedmiotem opracowania jest zadaszenie stalowe typu wiata parterowa jednonawowa

nad kontenerami

3. Opis konstrukcji.

3.1. Materiały:

Konstrukcja stalowa: Stal S235JRG2, kotwy stal nierdzewna A4, śruby kl 5.8 i 8.8 Elektrody EA 146 , AIII

3.2. Fundamenty:

– przygotowane przez Zamawiającego

3.3. Konstrukcja nośna stalowa:

Słupy: S2 – HEA120, S3 – RK90x4

Belki oczepu: B1 – IPE 100Stężenia: St1 – typ X LR50x4, St4 – typ X LR50x4, St2 – typ X LR50x4, St3 – typ K LR50x4 i LR80x6

Kratownica K1: pasy Vz IPE200, słupki i krzyżulce RK 40×4 3.4. Płatwie dachowe:

Pl2 – C120, montowane, jako belki wieloprzęsłowe ciągłe.

4. Wykończenie obiektu:

Blacha trapezowa T35

Rynny i leje spustowe stalowe powlekane

Kolor po uzgodnieniu z Inwestorem

Posadzka warstwy od góry: płyta betonowa 22cm (Beton C30/37, zbrojony siatkami #12co 15cm); folia PEHD 0,5mm; geomembrana 1,5mm, podbudowa z chudego betonu B7,5 15cm; grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 35cm

5. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Elementy stalowe należy czyścić do stopnia czystości powierzchni Sa 2.5 poprzez śrutowanie (piaskowanie). Następnie oczyszczoną konstrukcje należy pomalować farbą gruntującą (np. MEGAprotect EP 10 PZ grunt epoksydowy z fosforanem cynku) o gr. 100|o,m oraz farbą nawierzchniową (np. MEGAprotect EP 30/50 chemoodporna emalia epoksydowa) o gr. 60|o,m.

6. Warunki wykonania i montażu:

Konstrukcja stalowa powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-B-06200 (maj 1997) Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Stężenia: St1 – typ X LR50x4, St4 – typ X LR50x4, St2 – typ X LR50x4, St3 – typ K LR50x4 i LR80x6

Kratownica K1: pasy Vz IPE200, słupki i krzyżulce RK 40×4 3.4. Płatwie dachowe:

Pl2 – C120, montowane, jako belki wieloprzęsłowe ciągłe.

4. Okres gwarancji: 5 lat

5. Termn wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia 29.06.2018r.

6. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe, w formie ogłoszenia.

7. Kryteria oceny ofert i sposób punktacji ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania.

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną – na adres gpgk.nz@interia.pl w temacie wiadomości wpisując ,, Oferta na wykonanie zadaszenia stalowego typu wiata parterowa jednonawowa nad kontenerami na przygotowanym fundamencie” osobiście w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie lub drogą pocztową – na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród do dnia 17.05.2018r.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent przygotuje ofertę na własnym formularzu.

10. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I PODPISANIE UMOWY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty.

2. Postępowanie może być unieważnione lub odwołane w każdym czasie, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.

  1. DODATKOWE INFORMACJE

    Dodatkowych informacji udziela Pan Radosław Czyrkiewicz pod numerem telefonu 530544761

Załączniki:

  1. Przedmiar robót.

  2. Projekt.

Zapytanie ofertowa wiata+

Wiata – przedmiar robót

Projekt

Zawiadomienie o wyborze oferty Wiata na kontenery