Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród i Nienaszów – etap I oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Żmigrodzie


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród i Nienaszów – etap I oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Żmigrodzie

Ogłoszenie nr 598473-N-2017 z dnia 2017-10-06 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród i Nienaszów – etap I oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Żmigrodzie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 18061681000000, ul. Ul. Jasielska  25 , 38230   Nowy Zmigród, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 441 64 81, e-mail radoslaw.czyrkiewicz@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gpgk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.gpgk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gpgk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście,kurierem, pocztą tradycyjną
Adres:
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród i Nienaszów – etap I oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Żmigrodzie
Numer referencyjny: GPGK RZ.II.1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część numer 1 „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Żmigrodzie” Zakres prac obejmuje wykonanie: Przebudowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 110 mm [m] 934 Przekroczenie drogi wojewódzkiej przewiertem sterowanym w rurze osłonowej o średnicy 200 mm, rura wodociągowa przewodowa o średnicy 110 mm, [m] 16 Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Część numer 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród” Zakres prac obejmuje wykonanie: Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE ø200mm [m] 4393,6 Studzienki przelotowe ø400 mm [szt.] 160 Studzienki przelotowe, rozgałęźne tworzywowe ø1000 mm [szt.] 20 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø200 mm [m] 3988,1 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø200 mm [m] 405,5 Przewierty w rurze ochronnej PE ø280 mm [m]/[szt] 157,5/8 Przewierty rurą przewodową PE ø200 mm [m]/[szt] 248/7 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE ø160mm [m] 605,4 Studzienki przelotowe ø400 mm [szt.] 54 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø160 mm [m] 539,4 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø160 mm [m] 66 Przewierty w rurze ochronnej PE ø250 mm [m]/[szt] 38,3 Przewierty rurą przewodową PE ø160 mm [m]/[szt] 28/2 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø110mm [m] 963 Przewierty w rurze ochronnej PE ø200 mm [m]/[szt] 34,5/2 Studnia tworzywowa kontrolna ø1000 mm [szt.] 6 Studnia tworzywowa odpowietrzająca ø1000 mm [szt.] 1 Studnia tworzywowa rozprężna ø1000 mm [szt.] 1 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø50mm [m] 130 Przewierty w rurze ochronnej PE ø110 mm [m]/[szt] 10/1 Studnia tworzywowa rozprężna ø1000 mm [szt.] 1 Przepompownie ścieków [szt.] 2 Przepompownie sieciowe ø1500 mm [szt.] 1 Przepompownia przydomowa ø800 mm [szt.] 1 Przewierty w rurze ochronnej PE ø110 mm pod kabel zasil. [m]/[szt] 70/1 Kabel zasilający pompownie eN [m] 112 Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Część numer 3„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nienaszów – etap I” Zakres prac obejmuje wykonanie: Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE ø200mm [m] 12740 Studzienki przelotowe ø400 mm [szt.] 505 Studzienki przelotowe, rozgałęźne tworzywowe ø1000 mm [szt.] 86 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø200 mm [m] 11131,5 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø200 mm [m] 1608,5 Przewierty w rurze ochronnej PE ø280 mm [m]/[szt] 1322/82 Przewierty rurą przewodową PE ø200 mm [m]/[szt] 286,5/11 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE ø160mm [m] 3690,3 Studzienki przelotowe ø400 mm [szt.] 257 Studzienki przelotowe, rozgałęźne tworzywowe ø1000 mm [szt.] 1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø160 mm [m] 3392,8 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø160 mm [m] 297,5 Przewierty w rurze ochronnej PE ø250 mm [m]/[szt] 212/18 Przewierty rurą przewodową PE ø160 mm [m]/[szt] 85,5/5 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø90mm [m] 127 Przewierty w rurze ochronnej PE ø180 mm [m]/[szt] 15,5/1 Studnia tworzywowa rozprężna ø1000 mm [szt.] 1 Przepompownia ścieków [szt.] 1 Przepompownia sieciowa ø1200 mm [szt.] 1 Przewierty w rurze ochronnej PE ø110 mm pod kabel zasil. [m]/[szt] 6,5/1 Kabel zasilający pompownie eN [m] 195 Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia w zakresie Części I, Części II, Części III – nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych ani kanalizacyjnych

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45231300-8
45100000-8
45232410-9
45232423-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości nie przekraczającej 5% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-07-20
2019-07-31
2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Dla części nr 1 O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 ( słownie: sto tysięcy złotych ) – Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku przedstawi dokument potwierdzający , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 ( słownie : sto tysięcy złotych ) Dla części nr 2 O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 750 000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) – Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku przedstawi dokument potwierdzający , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 750 000,00 ( słownie : siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) Dla części nr 3 O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 750 000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) – Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku przedstawi dokument potwierdzający , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 750 000,00 ( słownie : siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych )
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Dla części nr 1 a) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie min. 1 zamówienia porównywalnego z przedmiotem zamówienia (na załączniku Nr 4.1 do oferty). Jako jedno zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. b) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: – Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. posiadający min. 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy. UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. Dla części nr 2 a) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie min. 1 zamówienia porównywalnego z przedmiotem zamówienia (na załączniku Nr 4.2 do oferty). Jako jedno zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto b) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: – Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiadający min. 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy. – Kierownik Robót Elektrycznych – posiadający uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej bez ograniczeń, jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiadający min. 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy / przebudowy sieci i instalacji elektroenergetycznych na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Elektrycznych przy realizacji kontraktów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. Dla części nr 3 a) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie min. 1 zamówienia porównywalnego z przedmiotem zamówienia (na załączniku Nr 4.3 do oferty). Jako jedno zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto b) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: – Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiadający min. 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy. – Kierownik Robót Elektrycznych – posiadający uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej bez ograniczeń, jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiadający min. 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy / przebudowy sieci i instalacji elektroenergetycznych na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Elektrycznych przy realizacji kontraktów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną; – dla Części I zamówienia – 100 000,00 zł ( słownie : sto tysięcy złotych ) – dla Części II zamówienia -750 000,00 zł (słownie : siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) – dla Części III zamówienia –750 000,00 zł ( słownie : siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowią Załączniki Rozdział II nr 4.1, 4.2, 4.3, do SIWZ (dotyczy części nr 1,2 i 3 ) W wykazie należy wskazać roboty budowlane co najmniej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.2.3 lit. a. (dotyczy części nr 1,2 i 3 ) c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór wykazu stanowi Załączniki Rozdział II nr 5.1, 5.2 i 5,3 do SIWZ (dotyczy części nr 1, 2 i 3)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach określonych w art.22a niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy 2) Formularz oferty 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy do oferty należy złożyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4)Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: a) Dla części nr 1 – 2 000, 00 zł ( słownie :dwa tysiące złotych 00/100) b) Dla części nr 2 – 10 000,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych ) c) Dla części nr 3 – 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do terminu wyznaczonego na składania ofert. 2. W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wniesione w : a) pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rymanów O/ Nowy Żmigród Nr 52 8636 1015 2004 1601 9874 0002 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); c) gwarancjach bankowych (oryginał); d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. 4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwa i Adres Zamawiającego – Gmina Nowy Żmigród , 38-230 Nowy Żmigród 2) Określenie przedmiotu zamówienia 3) Nazwę i adres Wykonawcy 4) Termin ważności Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie wyznaczonym na składanie ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. I, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.l, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, w szczególności mogą to być: – niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, silny wiatr, temperatura powietrza), przy których niedopuszczalne jest prowadzenie robót ( np. zamkniecie czasowe dróg ) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy, – działanie siły wyższej, – okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej, – zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, – udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy, – wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału), – wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe, – wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu, – wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy pod warunkiem wystąpienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. okoliczności wymienionych niżej: a) zaistnienie awarii, b) konieczności zmian będących następstwem działalności organów nadzorczo- kontrolnych w tym inspektora nadzoru, c) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, d) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, katastrofy), e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty , nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, – zmiana podwykonawcy, – zmiany wysokości wynagrodzenia wyko¬nawcy w następujących warunkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdro¬wotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 1) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt a) wykonaw¬ca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt b) wyko¬nawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wyko¬nawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obej¬mować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wyko¬nawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy mini¬malnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wyna¬grodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 3) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt c) wyko¬nawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowot¬nemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wyka¬zać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w pkt c, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w u pktc Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Żmigrodzie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część numer 1 „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Żmigrodzie” Zakres prac obejmuje wykonanie: Przebudowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 110 mm [m] 934 Przekroczenie drogi wojewódzkiej przewiertem sterowanym w rurze osłonowej o średnicy 200 mm, rura wodociągowa przewodowa o średnicy 110 mm, [m] 16
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45000000-7, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okes gwarancji i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część numer 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród” Zakres prac obejmuje wykonanie: Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE ø200mm [m] 4393,6 Studzienki przelotowe ø400 mm [szt.] 160 Studzienki przelotowe, rozgałęźne tworzywowe ø1000 mm [szt.] 20 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø200 mm [m] 3988,1 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø200 mm [m] 405,5 Przewierty w rurze ochronnej PE ø280 mm [m]/[szt] 157,5/8 Przewierty rurą przewodową PE ø200 mm [m]/[szt] 248/7 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE ø160mm [m] 605,4 Studzienki przelotowe ø400 mm [szt.] 54 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø160 mm [m] 539,4 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø160 mm [m] 66 Przewierty w rurze ochronnej PE ø250 mm [m]/[szt] 38,3 Przewierty rurą przewodową PE ø160 mm [m]/[szt] 28/2 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø110mm [m] 963 Przewierty w rurze ochronnej PE ø200 mm [m]/[szt] 34,5/2 Studnia tworzywowa kontrolna ø1000 mm [szt.] 6 Studnia tworzywowa odpowietrzająca ø1000 mm [szt.] 1 Studnia tworzywowa rozprężna ø1000 mm [szt.] 1 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø50mm [m] 130 Przewierty w rurze ochronnej PE ø110 mm [m]/[szt] 10/1 Studnia tworzywowa rozprężna ø1000 mm [szt.] 1 Przepompownie ścieków [szt.] 2 Przepompownie sieciowe ø1500 mm [szt.] 1 Przepompownia przydomowa ø800 mm [szt.] 1 Przewierty w rurze ochronnej PE ø110 mm pod kabel zasil. [m]/[szt] 70/1 Kabel zasilający pompownie eN [m] 112 Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45232410-9, 45232423-3, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nienaszów – etap I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część numer 3„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nienaszów – etap I” Zakres prac obejmuje wykonanie: Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE ø200mm [m] 12740 Studzienki przelotowe ø400 mm [szt.] 505 Studzienki przelotowe, rozgałęźne tworzywowe ø1000 mm [szt.] 86 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø200 mm [m] 11131,5 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø200 mm [m] 1608,5 Przewierty w rurze ochronnej PE ø280 mm [m]/[szt] 1322/82 Przewierty rurą przewodową PE ø200 mm [m]/[szt] 286,5/11 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE ø160mm [m] 3690,3 Studzienki przelotowe ø400 mm [szt.] 257 Studzienki przelotowe, rozgałęźne tworzywowe ø1000 mm [szt.] 1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC ø160 mm [m] 3392,8 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø160 mm [m] 297,5 Przewierty w rurze ochronnej PE ø250 mm [m]/[szt] 212/18 Przewierty rurą przewodową PE ø160 mm [m]/[szt] 85,5/5 Kolektor kanalizacyjny z rur PE ø90mm [m] 127 Przewierty w rurze ochronnej PE ø180 mm [m]/[szt] 15,5/1 Studnia tworzywowa rozprężna ø1000 mm [szt.] 1 Przepompownia ścieków [szt.] 1 Przepompownia sieciowa ø1200 mm [szt.] 1 Przewierty w rurze ochronnej PE ø110 mm pod kabel zasil. [m]/[szt] 6,5/1 Kabel zasilający pompownie eN [m] 195
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45100000-9, 45232423-3, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Rozdział I – Instrukcja dla wykonawców

Rozdzial_II_Formularz_oferty_z_zalacznmikami

Rozdział III – Dokumentacja Techniczna

RozdziaL_IV_Przedmiary_Robot

Rozdzail_V_projekty_umow

Rozdzal_VI-_Szczegolowe_Specyfikacje_Wykonania_i_Odbioru_Robot

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi_na_zapytania_1

Odpowiedzi_na_zapytania_2

zalacznik_nr_1_do_odpowiedzi_nr_2

Odpowiedzi_nr_3

Odpowiedzi_nr_4

zalacznik_nr_1_do_odpowiedzi_nr_4

Informacja_z_otwarcia_ofert

Wniosek_o_ptrzedluzenie_terminu_zwiazania_oferta

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej