Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Archive for maj, 2012

Odbiór nieczystości płynnych

Posted on:

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie pompowania i odbioru ścieków z przydomowych szamb.

 

Przedsiębiorstwo dysponuje ciągnikiem Zetor Proxima 85  i wozem asenizacyjnym o pojemności beczki 5 m3.

Koszt odbioru i transportu do oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie wynosi 80 zł za jeden kurs + cena 1m3 ścieków według cennika.

Numery telefonów pod którymi można zamówić usługę:

013 441 6481 / 505 477 291 / 793 610 426

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Nowy Żmigród  o zaprzestanie procederu nielegalnego wywozu nieczystości płynnych na tereny Gminy. Informujemy, że proceder ten jest nielegalny. Zgodnie z prawem:

  • Brak umowy na wywóz odpadów komunalnych (stałych i nieczystości ciekłych)      do 500 zł
  • Brak rachunków za wywóz odpadów i nieczystości (trzeba trzymać je 3 lata)            do 500 zł

Warunkiem uzyskania zdrowej wody w studniach jak i uniknięcie nieprzyjemnych zapachów płynących z pól jest oddanie swych nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w której to podczas kolejnych procesów zostaną one przekształcone w sposób przyjazny dla środowiska. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni  za rejon w którym żyjemy. Ścieki trafiają do naszych rzek i rowów. Gmina Nowy Żmigród zapowiada kontrole gospodarstw domowych w okresie letnim 2012 roku. Jeżeli mieszkaniec nie będzie posiadał aktualnej umowy na wywóz nieczystości płynnych czy też rachunków za wywóz nieczystości płynnych może się spodziewać mandatu do 500 zł. Urzędnicy Gminy Nowy Żmigród nie mają wątpliwości, że ścieki są wylewane do rowów melioracyjnych, rzek, do przydomowych ogródków czy też na pola.

Wzywamy więc do zawierania umów o wywóz nieczystości płynnych z uprawnionymi podmiotami i korzystania z beczkowozów asenizacyjnych, które po opróżnieniu szamba dostarczą nieczystości płynne do oczyszczalni ścieków.

KONTROLE POSESJI

Posted on:

OGŁOSZENIE

z dn. 25.04.2012r.

PREZESA GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE OGŁASZA

KONTROLE POSESJI

W ZAKRESIE BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie informuje, iż od dnia 14.05.2012r.rozpoczyna sukcesywną kontrolę posesji pod względem nielegalnych przyłączy i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Osoby dokonujące kontroli będą posiadać legitymacje służbowe oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli, wynikające z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, iż w okresie od 25 kwietnia do 14 maja 2012 roku wszyscy mieszkańcy i właściciele posesji z terenu Gminy Nowy Żmigród, którzy do tej pory w sposób bezumowny lub nielegalny pobierali wodę lub zrzucali ścieki mogą ten fakt zgłosić do Przedsiębiorstwa. Zgłoszenie w/w faktu w tym terminie gwarantuje podpisanie umowy na usługi bez naliczenia opłat karnych z tytułu nielegalnego korzystania z usług GPGK Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Nowym Żmigrodzie naliczy wyłącznie opłatę za bezumownie pobraną wodę i odprowadzone ścieki w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [ Dz. U. z 2002 roku, nr 8, poz. 70 ].

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 13 441 64 81

W celu uniknięcia nieporozumień podczas dokonywanych czynności kontrolnych i eksploatacyjnych, poniżej przedstawiamy wyciąg przepisów z w/w ustawy na podstawie których będzie prowadzona kontrola.

PODSTAWA PRAWNA

Wyciąg przepisów

z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2006, nr 123 poz. 858 z późn. zm.

Art. 6.

1Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie  w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Art. 7.

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. ust. 2 i 4–7, w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

Art. 8.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Art. 9

1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

KARY

Art. 28

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony).

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”

 

Z poważaniem:

Prezes GPGK Sp. z o.o.

W Nowym Żmigrodzie